UV CARE
FAMILY TOOTHBRUSH STERILIZER

↓ 17%

อุปกรณ์ฆ่าเชื้อโรค
สําหรับแปรงสีฟัน

2,490 ฿

• ฆ่าเชื้อโรคบนแปรงสีฟันได้ 4 ชิ้นพร้อมกันใน 7 นาที
• พร้อมหมุดยึดสำหรับแปรงสีฟันและถาดรองน้ำหยด
• ขนาด 13.5 ซม. X 8.5 ซม.
• หลอดไฟยูวี-ซีกำลังไฟ 4 วัตต์
• ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ AA และ/หรือ
อแด็ปเตอร์ 220 โวลต์

นวัตกรรมเพื่อความใส่ใจสุขภาพภายในช่องปาก

• สุขภาพพื้นที่ดีต้องเริ่มจากแปรงสีฟันที่สะอาดปราศจากเชื้อโรค
• แปรงสีฟันเป็นแหล่งสะสมของเชื้อแบคทีเรีย และเชื้อโรคต่างๆ
  มากมาย เพราะความชื้นที่มาจากการแปรงฟัน
• อุปกรณ์กําจัดเชื้อโรคสําหรับแปรงสีฟันทองยูวีแคร์ สามารถ
  ฆ่าเชื้อโรคต่างๆ บนแปรงสีฟันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• เครื่องจะใช้เวลาฆ่าเชื้อโรค 7 นาที
• กําจัดเชื้อแบคทีเรียที่เป็นต้นกําเนิดของกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์
• กําจัดแบคทีเรียตัวร้าย ที่ทำลายสุขภาพช่องปากคุณ

รายละเอียดทางด้านเทคนิค

• ฆ่าเชื้อโรคบนแปรงสีฟันได้ 4 ชิ้นพร้อมกันใน 7 นาที
• พร้อมหมุดยึดสําหรับแปรงสีฟันไฟฟ้าและถาดรองน้ําหยด
• ขนาด 13.5 X 8.5 ซ.ม.
• หลอดไฟยูวี-ซี่กําลังไฟ 4 วัตต์
• ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ AAA และ/หรืออแด็ปเตอร์ 220 โวลต์

You May Also Like

Products not found